Co je právo vydržení?

30.11.2020

V současné době existuje několik způsobů nabytí vlastnického práva a jedním z nich je vydržení. Jedná se o původní, originární nabytí vzniklé na základě držby, která trvá zákonem stanovenou dobu.

Vydržením se držitel stává vlastníkem

Důvodem pro vydržení je zajištění právní ochrany tomu, kdo věc nebo nemovitost má ve své “péči” v dobré víře, že je jejím majitelem. Vydržením se pak mění držba na právní stav, protože po splnění podmínek a uplynutí stanovené doby se z držitele stává vlastník.

Vydržené právo dle zákona

Podle občanského zákona ohledně vydrženého práva platí, že „Oprávněný držitel se stává vlastníkem movité věci, má-li ji nepřetržitě v držbě po dobu tří let, jde-li o movitost, a po dobu deseti let, jde-li o nemovitost. Do doby uvedené v předchozí větě se započte i doba, po kterou měl věc v oprávněné držbě právní předchůdce.“

Mimořádné vydržení

Jakýmsi staronovým způsobem nabytí vlastnictví je pak mimořádné vydržení. K němu dojde tím, že vydržitel nemovitou či movitou věc po určitou dobu drží, užívá ji jako vlastník a má za to, že mu náleží. Typickým příkladem je držba pozemku, jehož hranice vyznačená v katastru nemovitostí vede mimoběžně s přirozenou hranicí jako je řeka, okraj lesa nebo cesta.

Potřebuji pomoc

Rozdíl mezi řádným a mimořádným vydržením

V případě řádného vydržení je nutné mít nějaký doklad, například smlouvu a také je potřeba přesvědčivého důvodu, že vám věc náleží. U mimořádného vydržení není potřeba mít žádné dokumenty, ale vydržitel nesmí mít nepoctivý úmysl a jeho držba musí být poctivá.

Rozdíl je také ve vydržecí době, zde je lhůta dvojnásobná. Tedy u movitých věcí 6 let, u nemovitých 20 let.

Právo vydržení je práce pro advokáta

Právo vydržení není vždy jednoduché určit. Pokud v tomto ohledu máte pochybnosti nebo dotazy, neváhejte mě kontaktovat, rád vám pomůžu.Působím v Hradci Králové a okolí.

Poradím vám:

  • jak postupovat, když chcete uplatnit své mimořádné vydržení
  • jak se můžete bránit proti vydržení vlastnického práva