Právní služby

Pokud se dostanete do situace, se kterou si nebudete vědět rady, je vždy nejlepším řešením obrátit se na advokáta, který vám poskytne odbornou pomoc.

Advokát je profesí, kterou upravují zákony a předpisy České advokátní komory obsahující velice přísná etická pravidla. Je to také jediné povolání, které je oprávněno soustavně a za úplatu poskytovat právní služby ve všech právních oborech .

To znamená, že poskytuje servis jakékoliv právní pomoci, zastupuje klienty před soudem, uděluje právní rady, obhajuje klienty v trestních záležitostech, sepisuje listiny a smlouvy, zpracovává právní rozbory nebo vykonává činnost opatrovníka.

subI

Nabídka právních služeb

Občanské právo

Poskytuji právní služby v občanském právu závazkovém. Mohu pomoci při sepisu, revizi či kontrole kupních smluv, darovacích smluv, smluv o dílo, úvěrových smluv, či jiných závazků ze smluv nebo odstoupení od již uzavřených smluv. V souvislosti s nemovitými věcmi nabízím právní pomoc při prodeji, koupi, pronájmu nebo převodu, stejně jako v komunikaci s katastrálním úřadem.

Rodinné právo

V oblasti rodinného práva se na mne můžete obrátit s problematikou řešení rozvodu manželství, následným vypořádáním společného jmění manželů, stejně jako s problematikou řešení v řízení o péči a výživu dítěte nebo úpravy styku s nezletilými dětmi. Mám dlouholeté zkušenosti s řešením výživného jak pro dítě, tak i pro manžela/ku a případným vymáháním takto vzniklých pohledávek.

Trestní právo

Nabízím svým klientům komplexní právní pomoc a poradenství, a to včetně obhajoby v trestním řízení, kdy své klienty obhajuji již v řízení přípravném, stejně jako dále při hlavním líčení v řízení před soudy. Při výkonu obhajoby podávám za klienty řádné i mimořádné opravné prostředky, ústavní stížnosti a rovněž se účastním výslechů a jiných právních úkonů souvisejících s obhajobou v trestním řízení.

Pracovní právo

Problematikou pracovního práva se zabývám jak z pohledu zaměstnavatelů, tak i z pohledu zaměstnanců. Zaměstnavatelům jsem připraven poskytnout poradenství zejména v oblasti vypracování pracovních smluv, pracovních řádů, výpovědí z pracovního poměru, okamžitého zrušení pracovního poměru a poskytnout případné zastoupení v pracovněprávních sporech.

Insolvenční právo

V oblasti insolvenčního práva nabízím pomoc jak věřitelům při uplatnění svých pohledávek za dlužníky, tak i samotným dlužníkům v případech, kdy chtějí řešit svou životní situací oddlužením v rámci insolvenčního řízení. Klienta zastupuji v insolvenčním řízení, přičemž mou činností je komunikace s insolvenčním správcem a insolvenčním soudem, stejně jako sledování pohledávek či dluhů.

Potřebujete právní pomoc? Neváhejte mě kontaktovat.