Trestní právo

Nabízím svým klientům komplexní právní pomoc a poradenství, včetně obhajoby v trestním řízení, kdy své klienty obhajuji již v řízení přípravném, stejně jako dále při hlavním líčení v řízení před soudy. Při výkonu obhajoby podávám za klienty řádné i mimořádné opravné prostředky, ústavní stížnosti, účastním se výslechů a jiných právních úkonů souvisejících s obhajobou v trestním řízení.

Pomohu vám s vypracováním příslušných podání, např. trestních oznámení, stížností proti usnesení o zahájení trestního stíhání a jiných opravných prostředků.

Poskytuji rovněž právní pomoc při zastupování poškozených osob trestným činem před orgány činnými v trestním řízení v souvislosti s vymáháním nároku na náhradu vzniklé škody a nemajetkové újmy.

V oblasti trestního práva vám mohu pomoci v problematice veškeré trestné činnosti, zejména u trestných činů proti majetku (krádež, zpronevěra, podvod, poškození cizí věci), dále u trestných činů hospodářských (trestné činy daňové), trestných činů obecně ohrožujících (ohrožení pod vlivem návykové látky, trestné činy související s nedovolenou výrobou a jiným nakládáním s omamnými a psychotropními látkami a s jedy) a rovněž tak i u trestných činů proti životu a zdraví. Pomoci vám však umím i s řešením jakéhokoliv jiného trestného činu

Nabízím vám právní pomoc v oblasti:

  • Zastupování v celém trestním řízení
  • Trestné činy proti majetku
  • Trestné činy proti životu a zdraví
  • Trestné činy obecně ohrožující
  • Trestné činy hospodářské
  • Trestné činy proti rodině a dětem

Potřebujete právní pomoc? Neváhejte mě kontaktovat.