Nemajetková újma a její náhrada

29.6.2021

Pokud vám někdo způsobí škodu, nemusí se týkat jenom majetku, ale přijít k ní můžete i dalšími způsoby. V zásadě dělíme škodu na majetkovou újmu, která označuje ztrátu majetku a obsahuje reálnou škodu včetně ušlého zisku, a nemajetkovou újmu, do které patří všechny další škody.

nemajetková újma

Co je nemajetková újma?

Odpověď na otázku co je nemajetková újma je definována takto - za nemajetkovou újmu lze považovat jakoukoliv újmu, která neznamená přímou ztrátu na majetku. Běžně se jedná o újmu na zdraví, soukromí, cti a podobně.

Ovšem i následky nemajetkové újmy mohou být natolik závažné, že se v důsledku mohou projevit i v majetkových poměrech.

Potřebuji poradit

Náhrada nemajetkové újmy

Náhrada nemajetkové újmy je poskytována takzvaným zadostiučiněním, při kterém se musí brát v potaz i na další okolnosti, a to například jestli újma byla způsobena lstí, pohrůžkou, diskriminací nebo zda újma vešla ve veřejnou známost - tím vším se výše zadostiučinění úměrně zvyšuje.

Velké změny pak nastávají především v případě újmy za bolest, ztížení společenského uplatnění a odškodnění pozůstalých.

Nutnost dostatečného a účinného odčinění škody

V zákoníku je uvedeno, že zadostiučiněním má být takové řešení, které má schopnost způsobenou škodu účinně a dostatečně odčinit. Pokud to není možné, bude zadostiučinění poskytnuto finanční formou. Jeho výši určuje soud po posouzení případu a jeho okolností.

Náhrada za nemajetkovou újmu je posuzována individuálně

V zákoníku není stanovena pevná sazba náhrady za nemajetkovou újmu. Je tomu tak proto, aby byly případy posuzovány individuálněji - například na zranění ruky profesionálního malíře se bude pohlížet jinak než u knihovníka.

Protože však nejsou dána přesná kritéria a jedná se o složité spory a spoustu dokazování, bude velmi záviset na odborné právní pomoci.

Potřebuji právní pomoc

Máte dotazy?

Nebo chcete vědět více? Neváhejte nás kontaktovat, jsme tu pro vás.