Postup v dědickém řízení

26.5.2022

Poslední rozloučení s blízkou osobou je vždy velmi náročnou situací. Bohužel tím ještě není všem starostem konec, protože bude následovat pozůstalostní neboli dědické řízení, během kterého bude majetek zesnulého rozdělen mezi dědice. I proto je dobré vědět, na co se máte připravit a jaký je postup v dědickém řízení.

postup v dědickém řízení

Postup v dědickém řízení ve 4 krocích

Cílem dědického řízení je zjistit, jaký majetek patřil zemřelému, komu by měl připadnout nebo jakým způsobem by měl být rozdělen.

Postup dědického řízení:

1. zahájení řízení notářem - notář je přidělen soudem dle rozvrhu řízení a není možné si ho vybrat
2. zjištění dědiců - notář má za úkol zjistit dědice, případně zda existuje závěť nebo dědická smlouva
3. předložení dokumentů - pozůstalí, nebo osoba obeznámená s rodinnými a majetkovými poměry, musí předložit soupis nemovitostí včetně odhadní ceny, který notář ověří na katastru, zároveň také seznam účtů a pojištění, které notář opět ověří u příslušných institucí
4. závěrečné vypořádání - poté, co je vše zjištěno, dědici se sejdou u notáře při nařízeném konečném jednání kvůli závěrečnému vypořádání, tj. uzavření a schválení dohody o
vypořádání dědictví nebo vydání usnesení o rozdělení dědictví.

Potřebuji právní pomoc

Způsoby dělení majetku

Majetek zesnulého může být děděn jedním ze tří způsobů:

závětí - v případě, že ji zesnulý sepsal u notáře, jedná se o závěť ve formě notářského zápisu, dále existují závěti holografické, tj. napsané vlastní rukou, a alografické, tj. sepsané jinak než vlastní rukou zůstavitele
dědickou smlouvou - dědickou smlouvou povolává zůstavitel druhou smluvní stranu nebo třetí osobu za dědice nebo odkazovníka a druhá strana to přijímá. Dědická smlouva musí být uzavřena ve formě veřejné listiny – notářského zápisu
děděním ze zákona - pokud neexistuje dědická smlouva nebo poslední vůle zemřelého, dědicové jsou rozděleni do šesti tříd, zpravidla podle příbuzenského vztahu. V případě, že nedědí dědicové v první třídě, dědí příbuzní z druhé třídy a tak dále.

Délka postupu dědického řízení

V případě, že se nevyskytnou žádné potíže nebo nesrovnalosti, celý postup dědického řízení trvá přibližně čtyři měsíce od smrti zůstavitele. Ovšem záleží na spoustě faktorů, jako je pobyt dědiců v zahraničí nebo notář dědice nemůže najít. Velký vliv má také rozsah pozůstalosti, její oceňování a znalecké posudky.

Závěrečné vypořádání dědického řízení

Jakmile má notář k dispozici veškeré podklady, pozve ke konečnému jednání všechny, kteří připadají v úvahu jako potenciální dědici, k závěrečnému vypořádání. Zde se provádí soupis majetku, dluhů, oceňuje pozůstalost a případně je přečtena závěť.

Dědic má právo:

dědictví odmítnout - nejpozději do jednoho měsíce od jednání
vzdát se dědictví ve prospěch jiné osoby
zřeknout se dědictví - to ovšem musí být ještě za života zemřelé osoby
uplatnit výhradu soupisu pozůstalosti - dědic hradí dluhy zůstavitele jen do výše nabytého dědictví

Máte dotazy?

Nebo chcete vědět více? Neváhejte mě kontaktovat, jsem tu pro vás.