Výpověď z nájmu bytu

22.10.2020

Životní cesty jsou nevyzpytatelné, a i když si všechno naplánujeme, ne vždy to tak také zůstane. A to se samozřejmě týká i bydlení. Většina z nás začíná samostatný život v nájmu, ale jednoho dne pravděpodobně nastane situace, kdy se z něj chceme odstěhovat. A tehdy potřebujeme řešit výpověď z nájmu bytu.

Dohoda nebo výpověď z nájmu bytu

Právní úprava ukončení nájemního bydlení je sepsána v občanském zákoníku, který říká, že nájemní smlouvu lze ukončit dvěma způsoby:

  • dohodou
  • výpovědí z nájmu bytu

Ukončení nájemní smlouvy dohodou

Nejjednodušším způsobem je samozřejmě ukončení nájemní smlouvy dohodou. V takovém případě si strany můžou zvolit termín skončení nájmu bez ohledu na běh výpovědní doby, přičemž se také dohodnou na odevzdání bytu a řádném vyúčtování energií a poplatků.

Když není možná dohoda, na řadě je výpověď z nájmu bytu

Samozřejmě může také nastat situace, kdy z pronajatého bytu odcházíte za nepříznivých okolností. Pak místo dohody budete řešit jednostrannou výpověď z nájmu bytu. Výpověď z nájmu bytu může podat jak pronajímatel, tak samozřejmě i nájemce.

Výpověď z nájmu bytu musí být písemná

Rozhodně nestačí poslat smsku nebo e-mail, výpověď z nájmu bytu musí být písemná. Pokud ji posíláte poštou, je lepší ji zaslat doporučeně, abyste měli jistotu, že byla správně doručena. Výpověď z nájmu bytu musí obsahovat základní informace o nájemci i pronajímateli, označení bytu a jednoznačné sdělení, že chcete nájemní smlouvu ukončit.

Běh tříměsíční výpovědní doby poté počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně. Nájemce rovněž může vypovědět nájem na dobu určitou, pokud se změní okolnosti, z nichž strany při vzniku smlouvy o nájmu zřejmě vycházeli, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval.

Při výpovědi pronajímatelem nesmí být zapomenuto na právo vznést námitky

Výpověď z nájmu bytu pronajímatelem musí splňovat stejné náležitosti jako při výpovědi z nájmu bytu nájemcem, avšak navíc musí navíc obsahovat i důvod výpovědi a rovněž musí pronajímatel nájemce poučit o právu vznést proti výpovědi námitky a případně navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je výpověď neplatná.

Samostatnou kapitolou jsou pak výpovědi z nájmu bytu, pokud nájemce zvlášť závažným způsobem porušuje svou povinnost. V takovém případě lze nájemní vztah skončit i výpovědí bez výpovědní doby.

Právní pomoc je vždy jistotou

Pokud si nejste jistí, jak výpověď z nájmu bytu sepsat, je lepší to nechat na mě. Vyhnete se tak pozdějším možným problémům. Každá nájemní smlouva je totiž specifická a obecné rady na ni nemusí platit.

Právní služby

Máte dotazy?

Nebo potřebujete poradit ohledně vypovězení nájemní smlouvy? Neváhejte mě kontaktovat, jsem tu pro vás.